slepc-3.15.1 2021-05-28
Report Typos and Errors

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

BV BVGetRandomContext BVOrthogonalizeVec
BVAppendOptionsPrefix BVGetSignature BVOrthonormalizeColumn
BVApplyMatrix BVGetSizes BVRegister
BVApplyMatrixBV BVGetSplit BVRegisterAll
BVBiorthogonalizeColumn BVGetType BVResize
BVBiorthonormalizeColumn BVInitializePackage BVRestoreArray
BVCopy BVInsertConstraints BVRestoreArrayRead
BVCopyColumn BVInsertVec BVRestoreColumn
BVCopyVec BVInsertVecs BVRestoreMat
BVCreate BVMatArnoldi BVRestoreSplit
BVCreateFromMat BVMatLanczos BVScale
BVCreateMat BVMatMult BVScaleColumn
BVCreateTensor BVMatMultColumn BVSetActiveColumns
BVCreateVec BVMatMultHermitianTranspose BVSetBufferVec
BVDestroy BVMatMultHermitianTransposeColumn BVSetDefiniteTolerance
BVDot BVMatMultTranspose BVSetFromOptions
BVDotColumn BVMatMultTransposeColumn BVSetMatMultMethod
BVDotColumnBegin BVMatMultType BVSetMatrix
BVDotColumnEnd BVMatProject BVSetNumConstraints
BVDotVec BVMult BVSetOptionsPrefix
BVDotVecBegin BVMultColumn BVSetOrthogonalization
BVDotVecEnd BVMultInPlace BVSetRandom
BVDuplicate BVMultInPlaceTranspose BVSetRandomColumn
BVDuplicateResize BVMultVec BVSetRandomCond
BVFinalizePackage BVNorm BVSetRandomContext
BVGetActiveColumns BVNormColumn BVSetRandomNormal
BVGetArray BVNormColumnBegin BVSetSignature
BVGetArrayRead BVNormColumnEnd BVSetSizes
BVGetBufferVec BVNormVec BVSetSizesFromVec
BVGetCachedBV BVNormVecBegin BVSetType
BVGetColumn BVNormVecEnd BVTensorBuildFirstColumn
BVGetDefiniteTolerance BVNormalize BVTensorCompress
BVGetMat BVOrthogBlockType BVTensorGetDegree
BVGetMatMultMethod BVOrthogRefineType BVTensorGetFactors
BVGetMatrix BVOrthogType BVTensorRestoreFactors
BVGetNumConstraints BVOrthogonalize BVType
BVGetOptionsPrefix BVOrthogonalizeColumn BVView
BVGetOrthogonalization BVOrthogonalizeSomeColumn BVViewFromOptions

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

DS DSInitializePackage DSSetFromOptions
DSAllocate DSMatGetSize DSSetIdentity
DSAppendOptionsPrefix DSMatIsHermitian DSSetMethod
DSCond DSMatType DSSetOptionsPrefix
DSCopyMat DSNEPGetFN DSSetParallel
DSCreate DSNEPGetNumFN DSSetRefined
DSDestroy DSNEPSetComputeMatrixFunction DSSetSlepcSC
DSDuplicate DSNEPSetFN DSSetState
DSFinalizePackage DSOrthogonalize DSSetType
DSGetArray DSPEPGetCoefficients DSSolve
DSGetArrayReal DSPEPGetDegree DSSort
DSGetBlockSize DSPEPSetCoefficients DSSortWithPermutation
DSGetCompact DSPEPSetDegree DSStateType
DSGetDimensions DSParallelType DSSynchronize
DSGetExtraRow DSPseudoOrthogonalize DSTranslateHarmonic
DSGetLeadingDimension DSRegister DSTranslateRKS
DSGetMat DSRegisterAll DSTruncate
DSGetMethod DSReset DSType
DSGetOptionsPrefix DSRestoreArray DSUpdateExtraRow
DSGetParallel DSRestoreArrayReal DSVectors
DSGetRefined DSRestoreMat DSView
DSGetSlepcSC DSSetBlockSize DSViewFromOptions
DSGetState DSSetCompact DSViewMat
DSGetTruncateSize DSSetDimensions
DSGetType DSSetExtraRow

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

EPS EPSGetEigenvector EPSMonitorCancel
EPSAllocateSolution EPSGetErrorEstimate EPSMonitorConverged
EPSAppendOptionsPrefix EPSGetExtraction EPSMonitorConvergedDrawLG
EPSArnoldiGetDelayed EPSGetInterval EPSMonitorConvergedDrawLGCreate
EPSArnoldiSetDelayed EPSGetInvariantSubspace EPSMonitorFirst
EPSBLOPEXGetBlockSize EPSGetIterationNumber EPSMonitorFirstDrawLG
EPSBLOPEXSetBlockSize EPSGetLeftEigenvector EPSMonitorFirstDrawLGCreate
EPSBalance EPSGetMonitorContext EPSMonitorRegister
EPSBlzpackGetBlockSize EPSGetOperators EPSMonitorRegisterAll
EPSBlzpackGetNSteps EPSGetOptionsPrefix EPSMonitorSet
EPSBlzpackSetBlockSize EPSGetProblemType EPSMonitorSetFromOptions
EPSBlzpackSetNSteps EPSGetPurify EPSPRIMMEGetBlockSize
EPSCISSExtraction EPSGetRG EPSPRIMMEGetMethod
EPSCISSGetExtraction EPSGetST EPSPRIMMEMethod
EPSCISSGetKSPs EPSGetStoppingTest EPSPRIMMESetBlockSize
EPSCISSGetQuadRule EPSGetTarget EPSPRIMMESetMethod
EPSCISSGetRefinement EPSGetTolerances EPSPowerGetNonlinear
EPSCISSGetSizes EPSGetTrackAll EPSPowerGetSNES
EPSCISSGetThreshold EPSGetTrueResidual EPSPowerGetShiftType
EPSCISSGetUseST EPSGetTwoSided EPSPowerGetUpdate
EPSCISSQuadRule EPSGetType EPSPowerSetNonlinear
EPSCISSSetExtraction EPSGetWhichEigenpairs EPSPowerSetSNES
EPSCISSSetQuadRule EPSInitializePackage EPSPowerSetShiftType
EPSCISSSetRefinement EPSIsGeneralized EPSPowerSetUpdate
EPSCISSSetSizes EPSIsHermitian EPSPowerShiftType
EPSCISSSetThreshold EPSIsPositive EPSProblemType
EPSCISSSetUseST EPSJDGetBOrth EPSRQCGGetReset
EPSComputeError EPSJDGetBlockSize EPSRQCGSetReset
EPSConv EPSJDGetConstCorrectionTol EPSRegister
EPSConvergedReason EPSJDGetFix EPSRegisterAll
EPSConvergedReasonView EPSJDGetInitialSize EPSReset
EPSConvergedReasonViewFromOptions EPSJDGetKrylovStart EPSSetArbitrarySelection
EPSCreate EPSJDGetRestart EPSSetBV
EPSDestroy EPSJDSetBOrth EPSSetBalance
EPSEVSLDOSMethod EPSJDSetBlockSize EPSSetConvergenceTest
EPSEVSLDamping EPSJDSetConstCorrectionTol EPSSetConvergenceTestFunction
EPSEVSLGetDOSParameters EPSJDSetFix EPSSetDS
EPSEVSLGetDamping EPSJDSetInitialSize EPSSetDeflationSpace
EPSEVSLGetPolParameters EPSJDSetKrylovStart EPSSetDimensions
EPSEVSLGetRange EPSJDSetRestart EPSSetEigenvalueComparison
EPSEVSLGetSlices EPSKrylovSchurGetDetectZeros EPSSetExtraction
EPSEVSLSetDOSParameters EPSKrylovSchurGetDimensions EPSSetFromOptions
EPSEVSLSetDamping EPSKrylovSchurGetInertias EPSSetInitialSpace
EPSEVSLSetPolParameters EPSKrylovSchurGetKSP EPSSetInterval
EPSEVSLSetRange EPSKrylovSchurGetLocking EPSSetLeftInitialSpace
EPSEVSLSetSlices EPSKrylovSchurGetPartitions EPSSetOperators
EPSErrorType EPSKrylovSchurGetRestart EPSSetOptionsPrefix
EPSErrorView EPSKrylovSchurGetSubcommInfo EPSSetProblemType
EPSErrorViewFromOptions EPSKrylovSchurGetSubcommMats EPSSetPurify
EPSExtraction EPSKrylovSchurGetSubcommPairs EPSSetRG
EPSFEASTGetNumPoints EPSKrylovSchurGetSubintervals EPSSetST
EPSFEASTSetNumPoints EPSKrylovSchurSetDetectZeros EPSSetStoppingTest
EPSFinalizePackage EPSKrylovSchurSetDimensions EPSSetStoppingTestFunction
EPSGDGetBOrth EPSKrylovSchurSetLocking EPSSetTarget
EPSGDGetBlockSize EPSKrylovSchurSetPartitions EPSSetTolerances
EPSGDGetDoubleExpansion EPSKrylovSchurSetRestart EPSSetTrackAll
EPSGDGetInitialSize EPSKrylovSchurSetSubintervals EPSSetTrueResidual
EPSGDGetKrylovStart EPSKrylovSchurUpdateSubcommMats EPSSetTwoSided
EPSGDGetRestart EPSLOBPCGGetBlockSize EPSSetType
EPSGDSetBOrth EPSLOBPCGGetLocking EPSSetUp
EPSGDSetBlockSize EPSLOBPCGGetRestart EPSSetWhichEigenpairs
EPSGDSetDoubleExpansion EPSLOBPCGSetBlockSize EPSSetWorkVecs
EPSGDSetInitialSize EPSLOBPCGSetLocking EPSSolve
EPSGDSetKrylovStart EPSLOBPCGSetRestart EPSStop
EPSGDSetRestart EPSLanczosGetReorthog EPSStoppingBasic
EPSGetBV EPSLanczosReorthogType EPSType
EPSGetBalance EPSLanczosSetReorthog EPSValuesView
EPSGetConverged EPSLyapIIGetLME EPSValuesViewFromOptions
EPSGetConvergedReason EPSLyapIIGetRanks EPSVectorsView
EPSGetConvergenceTest EPSLyapIISetLME EPSVectorsViewFromOptions
EPSGetDS EPSLyapIISetRanks EPSView
EPSGetDimensions EPSMonitorAll EPSViewFromOptions
EPSGetEigenpair EPSMonitorAllDrawLG EPSWhich
EPSGetEigenvalue EPSMonitorAllDrawLGCreate

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

FN FNGetMethod FNRegister
FNAppendOptionsPrefix FNGetOptionsPrefix FNRegisterAll
FNCombineGetChildren FNGetParallel FNSetFromOptions
FNCombineSetChildren FNGetScale FNSetMethod
FNCombineType FNGetType FNSetOptionsPrefix
FNCreate FNInitializePackage FNSetParallel
FNDestroy FNParallelType FNSetScale
FNDuplicate FNPhiGetIndex FNSetType
FNEvaluateDerivative FNPhiSetIndex FNType
FNEvaluateFunction FNRationalGetDenominator FNView
FNEvaluateFunctionMat FNRationalGetNumerator FNViewFromOptions
FNEvaluateFunctionMatVec FNRationalSetDenominator
FNFinalizePackage FNRationalSetNumerator

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

LME LMEGetMonitorContext LMEReset
LMEAllocateSolution LMEGetOptionsPrefix LMESetBV
LMEAppendOptionsPrefix LMEGetProblemType LMESetCoefficients
LMEComputeError LMEGetRHS LMESetDimensions
LMEConvergedReason LMEGetSolution LMESetErrorIfNotConverged
LMEConvergedReasonView LMEGetTolerances LMESetFromOptions
LMEConvergedReasonViewFromOptions LMEGetType LMESetOptionsPrefix
LMECreate LMEInitializePackage LMESetProblemType
LMEDenseHessLyapunovChol LMEMonitorCancel LMESetRHS
LMEDenseLyapunov LMEMonitorDefault LMESetSolution
LMEDestroy LMEMonitorDefaultDrawLG LMESetTolerances
LMEFinalizePackage LMEMonitorDefaultDrawLGCreate LMESetType
LMEGetBV LMEMonitorRegister LMESetUp
LMEGetCoefficients LMEMonitorRegisterAll LMESolve
LMEGetConvergedReason LMEMonitorSet LMEType
LMEGetDimensions LMEMonitorSetFromOptions LMEView
LMEGetErrorEstimate LMEProblemType LMEViewFromOptions
LMEGetErrorIfNotConverged LMERegister
LMEGetIterationNumber LMERegisterAll

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

MFN MFNGetOptionsPrefix MFNSetErrorIfNotConverged
MFNAllocateSolution MFNGetTolerances MFNSetFN
MFNAppendOptionsPrefix MFNGetType MFNSetFromOptions
MFNConvergedReason MFNInitializePackage MFNSetOperator
MFNConvergedReasonView MFNMonitorCancel MFNSetOptionsPrefix
MFNConvergedReasonViewFromOptions MFNMonitorDefault MFNSetTolerances
MFNCreate MFNMonitorDefaultDrawLG MFNSetType
MFNDestroy MFNMonitorDefaultDrawLGCreate MFNSetUp
MFNFinalizePackage MFNMonitorRegister MFNSolve
MFNGetBV MFNMonitorRegisterAll MFNSolveTranspose
MFNGetConvergedReason MFNMonitorSet MFNType
MFNGetDimensions MFNMonitorSetFromOptions MFNView
MFNGetErrorIfNotConverged MFNRegister MFNViewFromOptions
MFNGetFN MFNRegisterAll MatCreateTile
MFNGetIterationNumber MFNReset MatCreateVecsEmpty
MFNGetMonitorContext MFNSetBV MatNormEstimate
MFNGetOperator MFNSetDimensions

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

NEP NEPInterpolSetPEP NEPRefineScheme
NEPAllocateSolution NEPMonitorAll NEPRegister
NEPAppendOptionsPrefix NEPMonitorAllDrawLG NEPRegisterAll
NEPApplyAdjoint NEPMonitorAllDrawLGCreate NEPReset
NEPApplyFunction NEPMonitorCancel NEPSLPGetDeflationThreshold
NEPApplyJacobian NEPMonitorConverged NEPSLPGetEPS
NEPApplyResolvent NEPMonitorConvergedDrawLG NEPSLPGetEPSLeft
NEPComputeError NEPMonitorConvergedDrawLGCreate NEPSLPGetKSP
NEPComputeFunction NEPMonitorFirst NEPSLPSetDeflationThreshold
NEPComputeJacobian NEPMonitorFirstDrawLG NEPSLPSetEPS
NEPConv NEPMonitorFirstDrawLGCreate NEPSLPSetEPSLeft
NEPConvergedReason NEPMonitorRegister NEPSLPSetKSP
NEPConvergedReasonView NEPMonitorRegisterAll NEPSetBV
NEPConvergedReasonViewFromOptions NEPMonitorSet NEPSetConvergenceTest
NEPCreate NEPMonitorSetFromOptions NEPSetConvergenceTestFunction
NEPDestroy NEPNArnoldiGetKSP NEPSetDS
NEPErrorType NEPNArnoldiGetLagPreconditioner NEPSetDimensions
NEPErrorView NEPNArnoldiSetKSP NEPSetEigenvalueComparison
NEPErrorViewFromOptions NEPNArnoldiSetLagPreconditioner NEPSetFromOptions
NEPFinalizePackage NEPNLEIGSGetEPS NEPSetFunction
NEPGetBV NEPNLEIGSGetFullBasis NEPSetInitialSpace
NEPGetConverged NEPNLEIGSGetInterpolation NEPSetJacobian
NEPGetConvergedReason NEPNLEIGSGetKSPs NEPSetOptionsPrefix
NEPGetConvergenceTest NEPNLEIGSGetLocking NEPSetProblemType
NEPGetDS NEPNLEIGSGetRKShifts NEPSetRG
NEPGetDimensions NEPNLEIGSGetRestart NEPSetRefine
NEPGetEigenpair NEPNLEIGSGetSingularitiesFunction NEPSetSplitOperator
NEPGetErrorEstimate NEPNLEIGSSetEPS NEPSetStoppingTest
NEPGetFunction NEPNLEIGSSetFullBasis NEPSetStoppingTestFunction
NEPGetIterationNumber NEPNLEIGSSetInterpolation NEPSetTarget
NEPGetJacobian NEPNLEIGSSetLocking NEPSetTolerances
NEPGetLeftEigenvector NEPNLEIGSSetRKShifts NEPSetTrackAll
NEPGetMonitorContext NEPNLEIGSSetRestart NEPSetTwoSided
NEPGetOptionsPrefix NEPNLEIGSSetSingularitiesFunction NEPSetType
NEPGetProblemType NEPProblemType NEPSetUp
NEPGetRG NEPProjectOperator NEPSetWhichEigenpairs
NEPGetRefine NEPRIIGetConstCorrectionTol NEPSetWorkVecs
NEPGetSplitOperatorInfo NEPRIIGetDeflationThreshold NEPSolve
NEPGetSplitOperatorTerm NEPRIIGetHermitian NEPStop
NEPGetStoppingTest NEPRIIGetKSP NEPStoppingBasic
NEPGetTarget NEPRIIGetLagPreconditioner NEPType
NEPGetTolerances NEPRIIGetMaximumIterations NEPValuesView
NEPGetTrackAll NEPRIISetConstCorrectionTol NEPValuesViewFromOptions
NEPGetTwoSided NEPRIISetDeflationThreshold NEPVectorsView
NEPGetType NEPRIISetHermitian NEPVectorsViewFromOptions
NEPGetWhichEigenpairs NEPRIISetKSP NEPView
NEPInitializePackage NEPRIISetLagPreconditioner NEPViewFromOptions
NEPInterpolGetInterpolation NEPRIISetMaximumIterations NEPWhich
NEPInterpolGetPEP NEPRefine
NEPInterpolSetInterpolation NEPRefineGetKSP

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

PEP PEPJDGetProjection PEPSTOARSetDetectZeros
PEPAllocateSolution PEPJDGetRestart PEPSTOARSetDimensions
PEPAppendOptionsPrefix PEPJDGetReusePreconditioner PEPSTOARSetLinearization
PEPBasis PEPJDProjection PEPSTOARSetLocking
PEPCheckDefiniteQEP PEPJDSetFix PEPScale
PEPComputeError PEPJDSetMinimalityIndex PEPSetBV
PEPConv PEPJDSetProjection PEPSetBasis
PEPConvergedReason PEPJDSetRestart PEPSetConvergenceTest
PEPConvergedReasonView PEPJDSetReusePreconditioner PEPSetConvergenceTestFunction
PEPConvergedReasonViewFromOptions PEPLinearGetEPS PEPSetDS
PEPCreate PEPLinearGetExplicitMatrix PEPSetDimensions
PEPDestroy PEPLinearGetLinearization PEPSetEigenvalueComparison
PEPErrorType PEPLinearSetEPS PEPSetExtract
PEPErrorView PEPLinearSetExplicitMatrix PEPSetFromOptions
PEPErrorViewFromOptions PEPLinearSetLinearization PEPSetInitialSpace
PEPExtract PEPMonitorAll PEPSetInterval
PEPFinalizePackage PEPMonitorAllDrawLG PEPSetOperators
PEPGetBV PEPMonitorAllDrawLGCreate PEPSetOptionsPrefix
PEPGetBasis PEPMonitorCancel PEPSetProblemType
PEPGetConverged PEPMonitorConverged PEPSetRG
PEPGetConvergedReason PEPMonitorConvergedDrawLG PEPSetRefine
PEPGetConvergenceTest PEPMonitorConvergedDrawLGCreate PEPSetST
PEPGetDS PEPMonitorFirst PEPSetScale
PEPGetDimensions PEPMonitorFirstDrawLG PEPSetStoppingTest
PEPGetEigenpair PEPMonitorFirstDrawLGCreate PEPSetStoppingTestFunction
PEPGetErrorEstimate PEPMonitorRegister PEPSetTarget
PEPGetExtract PEPMonitorRegisterAll PEPSetTolerances
PEPGetInterval PEPMonitorSet PEPSetTrackAll
PEPGetIterationNumber PEPMonitorSetFromOptions PEPSetType
PEPGetMonitorContext PEPProblemType PEPSetUp
PEPGetNumMatrices PEPQArnoldiGetLocking PEPSetWhichEigenpairs
PEPGetOperators PEPQArnoldiGetRestart PEPSetWorkVecs
PEPGetOptionsPrefix PEPQArnoldiSetLocking PEPSolve
PEPGetProblemType PEPQArnoldiSetRestart PEPStop
PEPGetRG PEPRefine PEPStoppingBasic
PEPGetRefine PEPRefineGetKSP PEPTOARGetLocking
PEPGetST PEPRefineScheme PEPTOARGetRestart
PEPGetScale PEPRegister PEPTOARSetLocking
PEPGetStoppingTest PEPRegisterAll PEPTOARSetRestart
PEPGetTarget PEPReset PEPType
PEPGetTolerances PEPSTOARGetCheckEigenvalueType PEPValuesView
PEPGetTrackAll PEPSTOARGetDetectZeros PEPValuesViewFromOptions
PEPGetType PEPSTOARGetDimensions PEPVectorsView
PEPGetWhichEigenpairs PEPSTOARGetInertias PEPVectorsViewFromOptions
PEPInitializePackage PEPSTOARGetLinearization PEPView
PEPJDGetFix PEPSTOARGetLocking PEPViewFromOptions
PEPJDGetMinimalityIndex PEPSTOARSetCheckEigenvalueType PEPWhich

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

RG RGGetScale RGRingGetParameters
RGAppendOptionsPrefix RGGetType RGRingSetParameters
RGCheckInside RGInitializePackage RGSetComplement
RGComputeBoundingBox RGIntervalGetEndpoints RGSetFromOptions
RGComputeContour RGIntervalSetEndpoints RGSetOptionsPrefix
RGCreate RGIsTrivial RGSetScale
RGDestroy RGPolygonGetVertices RGSetType
RGEllipseGetParameters RGPolygonSetVertices RGType
RGEllipseSetParameters RGPopScale RGView
RGFinalizePackage RGPushScale RGViewFromOptions
RGGetComplement RGRegister
RGGetOptionsPrefix RGRegisterAll

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

ST STSetOptionsPrefix SVDMonitorConvergedDrawLG
STAppendOptionsPrefix STSetPreconditionerMat SVDMonitorConvergedDrawLGCreate
STApply STSetShift SVDMonitorFirst
STApplyHermitianTranspose STSetTransform SVDMonitorFirstDrawLG
STApplyMat STSetType SVDMonitorFirstDrawLGCreate
STApplyTranspose STSetUp SVDMonitorRegister
STBackTransform STSetWorkVecs SVDMonitorRegisterAll
STCayleyGetAntishift STShellGetContext SVDMonitorSet
STCayleySetAntishift STShellSetApply SVDMonitorSetFromOptions
STCheckNullSpace STShellSetApplyTranspose SVDPRIMMEGetBlockSize
STCreate STShellSetBackTransform SVDPRIMMEGetMethod
STDestroy STShellSetContext SVDPRIMMEMethod
STFilterGetDegree STType SVDPRIMMESetBlockSize
STFilterGetInterval STView SVDPRIMMESetMethod
STFilterGetRange STViewFromOptions SVDProblemType
STFilterGetThreshold SVD SVDRegister
STFilterSetDegree SVDAllocateSolution SVDRegisterAll
STFilterSetInterval SVDAppendOptionsPrefix SVDReset
STFilterSetRange SVDComputeError SVDSetBV
STFinalizePackage SVDConv SVDSetConvergenceTest
STGetBalanceMatrix SVDConvergedReason SVDSetConvergenceTestFunction
STGetBilinearForm SVDConvergedReasonView SVDSetDS
STGetKSP SVDConvergedReasonViewFromOptions SVDSetDimensions
STGetMatMode SVDCreate SVDSetFromOptions
STGetMatStructure SVDCrossGetEPS SVDSetImplicitTranspose
STGetMatrix SVDCrossGetExplicitMatrix SVDSetInitialSpaces
STGetMatrixTransformed SVDCrossSetEPS SVDSetOperators
STGetNumMatrices SVDCrossSetExplicitMatrix SVDSetOptionsPrefix
STGetOperator SVDCyclicGetEPS SVDSetProblemType
STGetOptionsPrefix SVDCyclicGetExplicitMatrix SVDSetStoppingTest
STGetPreconditionerMat SVDCyclicSetEPS SVDSetStoppingTestFunction
STGetShift SVDCyclicSetExplicitMatrix SVDSetTolerances
STGetTransform SVDDestroy SVDSetTrackAll
STGetType SVDErrorType SVDSetType
STInitializePackage SVDErrorView SVDSetUp
STIsInjective SVDErrorViewFromOptions SVDSetWhichSingularTriplets
STMatCreateVecs SVDFinalizePackage SVDSetWorkVecs
STMatCreateVecsEmpty SVDGetBV SVDSolve
STMatGetLocalSize SVDGetConverged SVDStop
STMatGetSize SVDGetConvergedReason SVDStoppingBasic
STMatMatSolve SVDGetConvergenceTest SVDTRLanczosGetOneSide
STMatMode SVDGetDS SVDTRLanczosSetOneSide
STMatMult SVDGetDimensions SVDType
STMatMultTranspose SVDGetImplicitTranspose SVDValuesView
STMatSetUp SVDGetIterationNumber SVDValuesViewFromOptions
STMatSolve SVDGetMonitorContext SVDVectorsView
STMatSolveTranspose SVDGetOperators SVDVectorsViewFromOptions
STPostSolve SVDGetOptionsPrefix SVDView
STPrecondGetKSPHasMat SVDGetProblemType SVDViewFromOptions
STPrecondSetKSPHasMat SVDGetSingularTriplet SVDWhich
STRegister SVDGetStoppingTest SlepcFinalize
STRegisterAll SVDGetTolerances SlepcGetVersion
STReset SVDGetTrackAll SlepcGetVersionNumber
STResetMatrixState SVDGetType SlepcInitialize
STRestoreOperator SVDGetWhichSingularTriplets SlepcInitializeFortran
STSHELL SVDInitializePackage SlepcInitializeNoArguments
STScaleShift SVDIsGeneralized SlepcInitialized
STSetBalanceMatrix SVDLanczosGetOneSide SlepcSCCompare
STSetDefaultShift SVDLanczosSetOneSide SlepcSNPrintfScalar
STSetFromOptions SVDMonitorAll SlepcSortEigenvalues
STSetKSP SVDMonitorAllDrawLG SlepcVecPoolCreate
STSetMatMode SVDMonitorAllDrawLGCreate SlepcVecPoolDestroy
STSetMatStructure SVDMonitorCancel SlepcVecPoolGetVecs
STSetMatrices SVDMonitorConverged SlepcVecPoolRestoreVecs

| B | D | E | F | L | M | N | P | R | S | V |

VecCheckOrthogonality VecCompSetSubVecs VecDuplicateEmpty
VecCheckOrthonormality VecCreateComp VecNormalizeComplex
VecCompGetSubVecs VecCreateCompWithVecs VecSetRandomNormal